-تحلیلگر و روزنامه نگار اقتصادی

_ مدرس دوره های بنیادی

-سردبیر برنامه تلویزیونی شتاب