مهرناز سلطانی

مدرس ، تحلیل گر و معامله گر بازارهای مالی ، بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه