نوشته‌ها

AI Traiding 1

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding 1

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ا…
AI Traiding 1

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنیه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنیه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنیه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنیه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنیه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار تهیه شده توسط تیم همیارسرمایه گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنیه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از ای…