نوشته‌ها

گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد…

گزارشات بازار روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های…

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ه…

گزارشات بازار روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد …

گزارشات بازار روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعا…

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و دا…

گزارشات بازار روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های ا…

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های …

گزارشات بازار روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ه…

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و دا…