نوشته‌ها

منظور از برنامه¬ریزی مالی ، برنامه‌ای است که کلیه درآمدها را برآورد کرده و متناسب با مخارج، برای رفع نیازها در یک مدت زمان تعیین شده، اهدافی را تعیین ‌کند.

هوش مالی و توانایی بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی برای پول

تعیین اینکه آیا درآمد ما برای تأمین مخارج زندگی کافی است یا خیر اولین گام در برنامه‌ریزی مالی است. برای بودجه‌بندی مالی کافی است نقشه‌ای طراحی کنیم که در آن تمام درآمد و مخارج ماهانه با جزئیات به نمایش گذاشته شود. طراحی صحیح این نقشه، بیانگر برخوردار…