دوره جامع تحلیل مقدماتی بورس (تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش NLP)

پیش نیاز ورود موفق به بازارهای بورس داشتن تحلیل تکنیکال است.