دوره جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی بورس

پیش نیاز ورود موفق به بازارهای بورس داشتن تحلیل تکنیکال است.