دوستانی که نسخه های مختلف کتاب ثروت نهفته در بورس ایران را تهیه کرده اند می توانند فرم های پرسش و پاسخ مربوط به هر فصل را با در نظر گرفتن شرایطی که در فرم ها ذکر شده تکمیل نمایند . در اسرع وقت مشاوران ما پاسخگوی شما هستند