در این بخش گزارشات روزانه بازار و صنایع و سهام مختلف به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعاتی است تا بتوانید در سریعترین زمان ممکن به دید جامع و کاملی از بازار دست پیدا کنید و سهام و صنایع مناسب مستعد رشد را شناسایی کنید.

سایر فعالیت های همیار سرمایه در این حوزه:

  • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات الگوریتمی
  • چیدن بهترین سبد سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری هر کاربر و سایر پارامترها
  • شناسایی بهترین و موثرترین سیگنال در بازارهای مالی و معرفی زمان مناسب ورود و خروج توسط سیستم
  • دسترسی به گزارشات هوشمند برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
AI Traiding 1

گزارشات بازار روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و دا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های ا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های …
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ه…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و دا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های ا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های ا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ه…