پول

اعتقادات ما نسبت به پول باعث ایجاد تاثیری بر رونق اقتصادی ما می شود

اعتقادات ما نسبت به پول باعث ایجاد تاثیری بر رونق اقتصادی ما می شود آیا در مورد پول فکر می کنید که ممکن است درست نباشد، اعتقادات ما نسبت به پول باعث ایجاد تاثیری بر رونق اقتصادی ما می شود، همان چیزی است که ما در واقع با آن انجام می دهیم آنچه که…