مطالب توسط علی طیبی

,

حذف صفر از واحد پول ملی

حذف صفرهای پول ملی بدون بستر سازی اقتصادی تورم را مهار نخواهد کرد . احتمال اینکه در کوتاه مدت اثردر کاهش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم داشته باشد وجود دارد ، اما در بلند مدت نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت و این موضوع فقط به نحوه ی اجرا و بستر سازی اقتصادی بستگی دارد.

سهام عدالت

ر جوامع مختلف حمایت از گروه هـای آسـیب پـذیر و توزیـع درآمـد عادلانه ، همـواره یکـی از دغدغه های دولت ها، اقتصاددانان و جامعه شناسان بوده است . توزیع درآمد نه تنها از موضوعات اقتصادی است ، بلکه از شاخص های مهم اجتماعی و سیاسی نیـز تلقـی مـی گـردد .این امر در دولت های نهم ودهم با شعارعدالت ومهرورزی حائز اهمیت بیشتری گردیـد . یکی از اقدامات مهم دراین خصوص اجرای طرح سهام عدالت بود .طرح سهام عدالت در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در دستور کار دولـت نهـم قـرار گرفـت که شش دهک درآمدی را تحت پوشش قرار می داد.

صندوق های ETF

در کشورهای توسعه یافته محرک چرخ های اقتصاد هر کشور بازار سرمایه است .در سال های اخیر بازار بورس ایران در منظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بعنوان بازاری کم عمق و غیر مولد در نظر گرفته میشد. با در نظر گرفتن شرایط موجود حاکم بر کشور از جمله کاهش سود بانکی ، نظارت شدید بر […]