بسیار خوشحالیم که از طریق رسانه های عمومی همچون روزنامه های رسمی کشور و رادیو و تلویزیون می توانیم به یکی از اهداف این مجموعه که فرهنگ سازی بورسی است دست پیدا کنیم و خدا را شاکریم که از این طریق در خدمت دوستان متعدد از استان های مختلف کشور بوده ایم.