افزایش سرمایه

افزایش سرمایه:

افزایش سرمایه شرکت ها بنا به دلایل مختلف از جمله نیاز به منابع جهت طرح های توسعه ای و یاتصحیح ساختار مالی شرکت است و مقدار آن باتوجه به نیاز و شرایط فعلی می باشد . از انجا که انتشار سهام برای شرکت یک منبع گران مالی محسوب میشود،متناسب با نیاز اقدام به افزایش سرمایه میکنند.

افزایش سرمایه شرکت ها عموما به یکی ازدودلیل زیراست:

*تامین منابع مالی جدیدبرای گسترش فعالیت های شرکت

*اصلاح ساختارسرمایه شرکت

انواع افزایش سرمایه:

۱-افزایش سرمایه ازمحل سودانباشته(سودهای پرداخت نشده سال های قبل):

روش اجرایی:

تقسیم سهم بین سهامداران به نسبت سهمشان (سهام جایزه)

میزان مالکیت سهامداران ثابت باقی می ماند.

بدون نشرحق تقدم

مزایا:

-عدم نیاز به پرداخت اسمی سهم

– سرعت گرفتن فرایند توسعه

-کمک به بهبود سوداوری شرکت

معایب:

عدم ورود نقدینگی از خارج شرکت

محاسبه قیمت پس ازافزایش سرمایه ازمحل سودانباشته :

قیمت جدیدهرسهم:قیمت پایانی هرسهم پیش ازافزایش سرمایه/ ۱+A(درصد افزایش سرمایه)

مثال:قیمت هرسهم شرکت همیارسرمایه دربازاربورس تهران ۴۰۰۰ریال است واین شرکت ازمحل سودانباشته۶۰درصدافزایش سرمایه میدهد.طبق فرمول مذکور قیمت هرسهم جدید بعد از افزایش سرمایه به صورت زیر محاسبه خواهدشد:

A=60/100=0.6

۲۵۰۰=(۱+۰٫۶)۴۰۰۰:قیمت جدیدهرسهم

 

همانطورکه مشاهده می کنید با افزایش سرمایه قیمت هرسهم کاهش می یابد،اما ازطرف دیگر به میزان درصد افزایش سرمایه به تعداد سهام هرسرمایه گذارنیزاضافه خواهد شد درمثال فوق اگر شخصی پیش از افزایش سرمایه ۱۰۰۰سهم ۴۰۰۰ریالی این شرکت راداشته ،هم اکنون با افزایش ۶۰ درصدی سرمایه شرکت،تعدادسهام وی نیز۶۰ درصد بیشتر خواهد شد ودارای ۱۶۰۰سهم۲۵۰۰ ریالی خواهد شد در واقع ان ۶۰۰ سهام جدید،سهام جایزه اوخواهد بود.

افزایش سرمایه

۲- افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت:

روش اجرایی: اختلاف میان بهای تمام شده دارایی ها درمقابل ارزش های جاری

مزایا: انضباط در صورت های مالی و به روز شدن ارزش دارایی های شرکت

معایب: عدم ورود نقدینگی جدید و عدم تغییر ارزش ذاتی شرکت (به عنوان عایدی محسوب نمیشود)

محاسبه قیمت پس ازافزایش سرمایه ازمحل تجدیدارزیابی دارایی های شرکت، مشابه روش محاسبه قیمت پس ازافزایش سرمایه ازمجل سودانباشته می باشد.

مثال: قیمت هرسهم شرکت همیار سرمایه در بازار بورس تهران ۹۰۰۰ریال است و این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه ای ۱۲۵درصدی خواهدداشت.

A=125/100=1.25

۴۰۰۰= (۱+۱٫۲۵) /۹۰۰۰=قیمت جدیدهرسهم

با افزایش ۱۲۵درصدی تعداد سهام سرمایه گذاران قبلی نیز ۱۲۵درصد افزایش می یابد و چنانچه سرمایه گذاری، در زمان افزایش سرمایه شرکت ۱۰۰۰سهم ۹۰۰۰ ریالی داشته باشد اکنون ۲۲۵۰ سهم ۴۰۰۰ ریالی خواهد داشت.

افزایش سرمایه

۳-افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده:

روش اجرایی:

– ارایه حق تقدم سهام به سهامداران

– واریزمبلغ اسمی معادل هرسهم

– تبدیل حق تقدم هابه سهام شرکت

شرایط استفاده:

– عدم وجود اندوخته درشرکت

– نیازبه منابع مالی جدید درون شرکت

مزایا:

– تزریق نقدینگی درون شرکت

– سرعت گرفتن فرایندهای توسعه ای

– کمک به بهبود سوداوری دربلندمدت

معایب:

– زمان بربودن مهلت استفاده ازحق تقدم

– مقاومت سهامدار در واریز ارزش اسمی

سهامداران برای معاملات حق تقدم یکی از دواقدام ذیل را انجام میدهند:

۱-پرداخت پول به ارزش اسمی هرسهم و در بعضی مواقع بیشتر از ارزش اسمی تحت عنوان صرف سهام

۲ -فروش حق تقدم

محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه ازمحل اورده نقدی:

قیمت جدیدسهم=قیمت پایانی سهم پیش ازافزایش سرمایه+(اورده سهامداران به ازای هرسهم*A+1)/(A)

A=100/درصدافزایش سرمایه ازمحل اورده نقدی

مثال: قیمت هرسهم شرکت همیار سرمایه در بازاربورس تهران ۶۰۰۰ ریال است و این شرکت ازمحل مطالبات و اورده نقدی ۲۰۰درصد افزایش سرمایه  میدهد و به ازای هر سهم جدید۱۰۰۰ریال از سهامداران مطالبه میکند قیمت هر سهم جدید و همچنین قیمت حق تقدم این سهم به صورت زیرخواهد بود:

۲۶۶۵=(۲+۱)/(۱۰۰۰*۲)+۶۰۰۰ = قیمت جدیدهرسهم

A=200/100=2

ارزش هرحق تقدم=قیمت جدیدهرسهم – اورده سهامداران به ازای هرسهم

۱۶۶۵ =۱۰۰۰ – ۲۶۶۵ =ارزش هر حق تقدم

به ازای هرسهم ۲ عددحق تقدم به سهامداران قبلی تعلق میگیرد که مجموع ان با قیمت جدید هر سهم ارزش دارایی وی تغییری نخواهد کرد.

4

۴- افزایش سرمایه ازمحل صرف سهام:

با سلب حق تقدم سهامداران،سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازارموردپذیره نویسی کلیه متقاضیان قرار میگیرد.

مثال: قیمت هر سهم یک شرکت در بازار۹۰۰ تومان؛ قصد افزایش سرمایه۱۰۰درصدی؛مبلغ موردنیازبرای افزایش سرمایه۱میلیاردتومان معادل۱۰میلیون برگه سهم؛اگرشرکت سهام جدید را به مبلغ۵۰۰تومان پذیره نویسی کند بافروش ۲میلیون سهم مبلغ موردنیاز تامین میگردد مابقی ۸ میلیون سهم بین سهامداران قبلی تقسیم میشود.

باتوجه به منابع قابل توجهی که در اختیارشرکت قرارمیگیرد موجب رشد سوداوری و افزایش EPS و بدلیل اینکه یک منبع مالی باثبات و بدون سررسید تلقی میشود سبب افزایش اعتبارشرکت در بازار میشود.

نمونه های مختلف افزایش سرمایه شرکت ها

گزارش تمامی افزایش سرمایه آبان ، آذر و دی ماه ۱۳۹۸در فایل اکسل زیر موجود است . نمونه ای از آن را در عکس زیر مشاهده می نمایید.

سرمایه

لینک دانلود فایل اکسل گزارش افزایش سرمایه آبان ، آذر و دی ۱۳۹۸ (کلیک کنید)

 

سایر نمونه ها مربوط به ابتدای سال می باشد.

۱-افزایش سرمایه به روش تجدیدارزیابی دارایی ها

بازار نماد تاریخ درصد قیمت قبل از

بسته شدن(ریال)

قیمت پس از بازگشایی قیمت سهم فردای بازگشایی روندقیمت فعلی
دوم بورس حفارس ۱۵/۱۲/۹۷ ۶۲۳ ۱۱۹۵۹ ۲۳۲۱

بازگشایی

۱۹/۱/۹۸

۴۰٫۳درصد

۲۳۸۲

صعودی

۲۲۶۶صعودی
اول بورس فرعی شپترو ۱۵/۱۲/۹۷ ۴۶۰ ۴۹۳۱ ۱۲۶۸

بازگشایی

۲۱/۱/۹۷  درصد۴۳٫۶

۱۲۹۶

صعودی

۱۳۶۰صعودی
دوم .بورس صنایع ریخته گری ایران(خریخت) ۷/۱۲/۹۷ ۲۱۵٫۵م ۱۹۴۴ ۸۳۸

بازگشایی

۲۱/۱/۹۸

۳۶درصد

۸۴۲درجا ۸۸۴صعودی
دوم بورس شرکت مهرکام پارس(خمهر) ۱/۱۲/۹۷ ۱۲۵ ۱۹۶۰ ۱۰۳۸

بازگشایی

۷/۱۲/۹۷

۹۳۳نزولی ۱۱۳۵صعودی
دوم بورس نوسازی وساختمان تهران(ثنوسا) ۲۳/۱۱/۹۷ ۲۵۰ ۲۷۰۶ ۹۱۹

بازگشایی

۶/۱/۹۸

۱۹درصد

۹۲۲درجا ۱۰۶۵صعودی
دوم بورس داروسازی زاگرس فارمدپارس(ددام) ۱۳/۱۱/۹۷ ۷۶۶٫۵ ۱۵۴۴۱ ۱۹۷۵

بازگشایی

۲۶/۱۲/۹۷ ۱۰٫۸درصد

۲۰۷۳صعودی ۲۵۹۶صعودی
دوم بورس دوده صنعتی پارس(شدوص) ۲۳/۱۰/۹۷ ۲۹۵٫۵ ۹۱۱۸ ۳۱۴۱

بازگشایی

۱۲/۱۲/۹۷

۳۰۱۳نزولی ۳۷۶صعودی
دوم بورس محورسازان ایران خودرو(خوساز) ۱۵/۱۰/۹۷ ۳۴۸ ۴۴۹۹ ۱۰۷۱

بازگشایی

۱۱/۱۲/۹۷

۱۰۲۷نزولی ۲۰۶۷صعودی
دوم فرابورس ذوب اهن اصفهان(ذوب) ۶/۹/۹۷ ۸۵٫۳ ۲۶۸۹ ۱۵۷۹

بارگشایی

۱۱/۹/۹۷

۱۶۵۴صعودی ۱۶۸۲نزولی
پایه ب فرابورس صنایع بسته بندی ایران(فبیرا) ۲۳/۸/۹۷ ۲۱۴۰ ۱۶۹۸۰ ۱۵۸۰ ۱۷۳۸صعودی متوقف
دوم بورس تولیدفیبرایران(چفیبر) ۳۰/۸/۹۷ ۵۷۳ ۹۱۷۵ ۱۷۰۶

بازگشایی

۱۷/۱۰/۹۷

۱۷۹۰صعودی ۱۷۵۴نزولی
دوم بورس کابل البرز(بالبر) ۸/۱۲/۹۵ ۳۹ ۲۵۸۷ ۱۸۹۱

بازکشایی

۱۸/۱۲/۹۵

۱۸۱۵نزولی ۲۱۷۶نزولی
پایه ب فرابورس فراورده های غذایی ۱وقند تربت جام(قجام) ۲۷/۶/۹۵ ۱۱۰۰ ۸۰۴۴ ۱۰۳۰

بازگشایی

۵/۷/۹۵

۱۳۸۲صعودی ۴۷۴۸نزولی

 

هدف از افزایش سرمایه ازمحل تجدیدارزیابی دارایی هااصلاح ساختارمالی وخروج ازشمولیت ماده۱۴۱لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت  می باشد .

 

۲- افزایش سرمایه ازمحل سودانباشته:

 

بازار نماد تاریخ درصد قیمت سهم قبل از بسته شدن(ریال) قیمت سهم پس ازبازگشایی قیمت وروند سهم فردای بازگشایی قیمت و روند فعلی
اول بورس اصلی  فخوز ۱۵/۱۲/۹۷ ۳۱ ۹۴۱۹ ۷۵۱۳

بازکشایی

۲۵/۱۲/۹۷

۵درصد

۷۸۸۷صعودی ۸۷۱۰نزولی
دوم بورس قنیشا ۱۴/۱۲/۹۷ ۳۵ ۶۰۶۱ ۴۷۱۳

بازگشایی

۲۵/۱۲/۹۷

۵درصد

۴۹۱۹صعودی ۶۹۳۶صعودی
اول بورس فرعی شپاکسا ۱۴/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۲۴۵۵ ۷۲۰۸

بازگشایی

۲۰/۱۲/۹۷

۱۶درصد

۷۵۶۶صعودی ۹۴۷۵نزولی
اول بورس تابلوفرع پاکسان(شپاکسا) ۱۴/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۲۴۵۵ ۷۲۰۸

بازگشایی

۲۰/۱۲/۹۷

۷۵۶۶صعودی ۹۴۷۵نزولی
دوم بورس بیسکویت گرجی(غگرجی) ۷/۱۲/۹۷ ۲۲٫۵ ۶۹۸۹ ۵۹۹۵

بازگشایی

۱۵/۱۲/۹۷

۶۲۴۱صعودی ۷۹۴۷صعودی
دوم بورس شرکت های گلتاش(شگل) ۷/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۰۱۵۰ ۵۳۱۷

بازگشایی

۱۵/۱۲/۹۷

۵۴۹۷صعودی ۷۱۰۳صعودی
دوم بورس صنعتی جام دارو(فجام) ۲۷/۱۱/۹۷ ۵۰ ۹۰۶۰ ۶۳۴۲

بازگشایی

۵/۱۲/۹۷

۶۶۲۸صعودی ۷۸۰۶نزولی
اول بورس تابلوفرعی فولادمبارکه اصفهان(فولاد) ۲۳/۱۱/۹۷ ۷۳ ۴۸۸۸ ۳۰۴۶

بازگشایی

۱/۱۲/۹۷

۳۱۹۶صعودی ۳۹۲۱درجا
اول بورس تابلوفرعی اهنگری تراکتورسازی ایران(خاهن) ۲۱/۱۱/۹۷ ۸٫۵ ۴۸۳۹ ۴۸۰۸

بازگشایی

۲۹/۱۱/۹۷

۵۰۱۸صعودی ۴۷۳۴صعودی
دوم بورس قندلرستان(قلرست) ۱۷/۱۱/۹۷ ۶۶٫۵ ۶۵۰۸ ۴۱۰۰

بازگشایی

۲۹/۱۱/۹۷

۴۳۰۵صعودی ۶۷۳۸نزولی
اول تابلواصلی سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا) ۱۰/۱۱/۹۷ ۳۹٫۵ ۳۰۶۱ ۲۱۶۹

بازگشایی

۱۷/۱۱/۹۷

۲۱۵۳نزولی ۱۹۸۰درجا
دوم بورس کارخانجات داروپخش(دارو) ۲۲/۱۰/۹۷ ۲۵ ۷۰۹۹ ۵۵۶۲

بازگشایی

۱/۱۱/۹۷

۵۷۱۰صعودی ۸۹۱۷صعودی
دوم بورس اسان پرداخت پرشین(اپ) ۱۹/۱۰/۹۷ ۳۲٫۵ ۱۶۱۳۷ ۱۲۷۳۹

بازگشایی

۱۳/۱۱/۹۷

۱۲۳۱۵نزولی ۱۳۵۴۱درجا
اول بورس تابلو اصلی ملی صنایع مس ایران(فملی) ۲۶/۹/۹۷ ۳۰ ۳۷۴۴ ۲۹۶۰

بازگشایی

۳/۱۰/۹۷

۲۹۰۱نزولی ۴۰۹۵نزولی

 

 

۳-افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده:

بازار نماد تاریخ درصد قیمت سهم قبل از بسته شدن(ریال) قیمت سهم پس از بازگشایی قیمت وروندسهم فردای بازگشایی قیمت وروندفعلی
دوم بورس وتوس ۱۸/۱۲/۹۷ ۷۷ ۱۷۳۸ ۱۴۶۲

بازگشایی

۲۶/۱۲/۹۷

۳٫۳درصد

۱۴۹۰صعودی ۱۷۵۲درجا
اول بورس فرعی سخزر ۱۴/۱۲/۹۷ ۱۱۷ ۴۴۹۶ ۲۶۷۹

بازگشایی

۲۰/۱۲/۹۷

۸٫۵درصد

۲۷۱۰صعودی ۴۲۶۸صعودی
دوم بورس سنیر ۱۳/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۶۴۰۵ ۹۱۳۸

بازگشایی

۲۱/۱۲/۹۷

۵درصد

۹۵۹۴صعودی ۱۸۱۳۹صعودی
دوم بورس دسینا ۱۲/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۷۷۳۶ ۹۸۳۶

بازگشایی

۲۰/۱۲/۹۷

۵درصد

۹۹۷۲صعودی ۱۳۵۹۹صعودی
دوم بورس امید ۱۳/۱۲/۹۷ ۲۲ ۱۸۲۰ ۱۵۰۳

بازگشایی

۲۲/۱۲/۹۷

۵٫۵-درصد

۱۴۸۶نزولی ۱۵۳۳نزولی
اول بورس اصلی ثشاهد ۱۳/۱۲/۹۷ ۶۸ ۱۲۴۲ ۱۰۲۴

بازگشایی

۲۲/۱۲/۹۷

۳درصد

 

۱۰۶۲صعودی ۱۲۱۷صعودی
دوم بورس سیمان سفیدنی ریز(سنیر) ۱۳/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۶۴۰۵ ۹۱۳۸صعودی ۹۱۳۸صعودی ۱۸۱۳۹صعودی
دوم بورس داروسازی سینا(دسینا) ۱۲/۱۲/۹۷ ۱۰۰ ۱۷۷۳۶ ۹۸۳۶صعودی ۹۹۷۲صعودی ۱۳۵۹۹صعودی
اول  بورس تابلوفرعی کچاد ۲۷/۱۱/۹۷ ۳۱٫۵ ۴۴۶۸ ۳۸۸۷

بازگشایی

۴/۱۲/۹۷

۴۰۶۸صعودی ۴۹۳۸صعودی
اول بورس تابلواصلی داروسازی جابربن حیان(دجابر) ۱۷/۱۱/۹۷ ۵۰ ۵۰۵۲ ۳۸۸۶

بازگشایی

۲۹/۱۱/۹۷

۳۹۰۷صعودی ۵۷۰۷صعودی
دوم بورس فولادکاوه جنوب کیش(کاوه) ۱۵/۱۱/۹۷ ۵۷ ۳۶۱۱ ۲۸۶۹

بازگشایی

۲۷/۱۱/۹۷

۲۸۷۲صعودی ۴۲۰۷صعودی
اول بورس تابلواصلی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا) ۶/۱۱/۹۷ ۶۹٫۲ ۱۷۸۰ ۱۳۹۰

بازگشایی

۱۴/۱۱/۹۷

۱۳۸۱نزولی ۱۷۸۱صعودی
دوم بورس کاشی پارس(کپارس) ۳/۱۱/۹۷ ۴۲ ۷۱۱۵ ۵۵۲۰

بازگشایی

۱۰/۱۱/۹۷

۵۷۹۶صعودی ۶۹۵۴نزولی
اول بورس تابلوفرعی سیمان غرب(سغرب) ۳/۱۱/۹۷ ۶۶ ۵۰۰۷ ۳۸۸۵

بازگشایی

۹/۱۱/۹۷

۴۷۷۷صعودی ۱۷۸۱نزولی
دوم بورس پارس دارو(دپارس) ۲۶/۱۰/۹۷ ۱۵۰ ۱۲۸۷۸ ۶۶۵۲

بازگشایی

۶/۱۱/۹۷

۶۸۱۵صعودی ۸۷۸۸صعودی
اول بورس تابلواصلی نفت پارس(شنفت) ۹/۱۰/۹۷ ۶۰ ۱۳۴۳۶ ۹۱۴۸

بازگشایی

۱۷/۱۰/۹۷

۹۶۰۴صعودی ۹۴۹۸صعودی
دوم بورس دارویی وبهداشتی لقمان(دلقما) ۵/۱۰/۹۷ ۵۰ ۲۳۵۵ ۲۰۰۲

بازگشایی

۱۲/۱۰/۹۷

۲۰۸۷صعودی ۳۰۶۷صعودی
دوم بورس پتروشیمی جم(جم) ۲۰/۹/۹۷ ۴۳٫۷ ۱۶۴۳۰ ۱۱۲۴۹

بازگشایی

۴/۱۰/۹۷

۱۱۴۵۱صعودی ۱۲۹۵۲درجا

 

5

توضیح:

طبق فرمول های ارائه شده قرار است ارزش دارایی های سهامداران در زمان بازگشایی بعد ازافزایش سرمایه تغییری نکند،عامل رغبت افراد برای خرید اینگونه سهم ها این است که معمولا بعد از برگزاری مجمع افزایش سرمایه،نمادهای مورد نظر بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشوند،بنابراین به هر افزایش سرمایه ای نباید وارد شد،بایستی بنیاد و سابقه شرکت ودرصد موفقیت درتحقق برنامه های طرح وتوسعه ای بررسی شود.

همانطورکه مشاهده میشود اکثرشرکت ها در روز بازگشایی وروزهای بعدمثبت معامله شدن وسودهای خوبی برای سهامداران ایجادکرده اند.

نظرشخصی :

افرادی که قصد نوسان گیری در بورس را دارند غالبا نباید در افزایش سرمایه ها شرکت کنند به این دلیل که با توقف نمادها باعث مسدود شدن سرمایه میشود وبهتر است با بررسی  درروز بازگشایی نماد اقدام به خرید کرده و سودهای خوبی کسب کنند.

 

نتیجه گیری در خصوص افزایش سرمایه ها :

نکته اول :

با بررسی های صورت گرفته شرکت های صنایع مختلف ذکرشده که از محل اورده نقدی وسود انباشته اقدام به افزایش سرمایه کرده اند و با توجه به عدم محدودیت دامنه نوسان دراولین روز معاملاتی عموما روند مثبت و تا چند روز بعد درسقف دامنه نوسان معامله شده اند و سودهای خوبی برای سهامداران ایجادشده است.

در این میان نمادهای سغرب،شپاکسا،دپارس بانوسان ۱۵-۱۶درصدی بیشترین نوسان راداشته اند.

عاملی که در افزایش سرمایه ها باعث مثبت شدن یک سهم می شود انتظارمثبت و اطمینان سهامداران نسبت به محقق شدن عملیات اجرایی  که اون شرکت دردستور کارخود قرارداده ،می باشد.

به عنوان مثال ۴شرکت دارویی دسینا،دجابر،دپارس ودلقما با درصد افزایش سرمایه های مختلف در روز بازگشایی، نوسان های مثبت متفاوتی داشته اند.

نکته دوم :

درواقع سهامداران نبایستی باتوجه به میزان درصد افزایش سرمایه ها نسبت به یک سهم جلب توجه کنند،بلکه بایستی شرایط و بنیاد شرکت را بررسی کرده و این نتیجه را بگیرند که لزوم افزایش سرمایه فعلی منطقی و برای شرکت و سهامداران  سوداوری خواهد داشت.

توقف نماد شرکت هایی که از محل تجدیدارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه داده اند نسبتا طولانی تر است،

ودراولین روزمعاملاتی گاهی اوقات روندی نزولی داشته اند اما سهام خوبی نیز در این میان بسیار یافت می شوند و سودهای خوبی نیز نصیب سهامداران کرده اند،دراین میان نمادهای ذوب،فبیرا و قجام دربازار فرابورس نوسان های خیلی خوبی داشته اند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *